Sonteklif.com

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

  İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Yasaklı Ürünler, EK-4 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Mitras Pazarlama Yönetimi Ltd. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

  Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 2. Tanımlar

  Sonteklif: Mitras Pazarlama Yönetimi Ltd.

  Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

  Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

  Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

  Site: www.Sonteklif.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

  Sonteklif Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Sonteklif tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

  Sonteklif, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Sonteklif tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Sonteklif tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

  Güvenli Alışveriş Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Sonteklif tarafından sağlanan Hizmet

  Güvenli Hesap: Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Sonteklif tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

  Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

  Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli
 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

  3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Sonteklif tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

  3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Sonteklif tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
 4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

  4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Sonteklif tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

  4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Sonteklif tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Sonteklif tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 5. Hak ve Yükümlülükler

  5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

  a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Sonteklif'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Sonteklif'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  c) Kullanıcı'ların Sonteklif tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Sonteklif'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sonteklif, Kullanıcı'lar tarafından Sonteklif'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  e) Kullanıcı'lar, Sonteklif'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

  f) Sonteklif'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Sonteklif ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sonteklif ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sonteklif, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sonteklif'in, Sonteklif çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Sonteklif, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

  ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Sonteklif'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i) Kullanıcı, Site'de gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili Sonteklif'in ve/veya diğer kullanıcıların yapacağı yazılı bildirimleri, "Bildirimler" ve/veya "Mesajlar" sayfalarından ve/veya sitede kayıtlı e-posta adresinden kontrol etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda uğrayabileceği her hangi bir zarardan Sonteklif'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  j) Kullanıcı, Sonteklif'in Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Sonteklif'ten her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  k) Kullanıcı, Mobil Ödeme sistemini, kendisine veya herhangi bir şahısa ait cep telefonu bakiyesini nakite çevirmek amaçlı kullanmayacağını, böyle bir işlemin manipulasyon olarak değerlendirileceğini, böyle bir işlemin Sonteklif tarafından tespiti durumunda, Sonteklif'in tutarı operatörden tahsil edene kadar bloke edeceğini, Sonteklif'in Kullanıcı'nın bu işleminden kaynaklı uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  l) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  m) Sonteklif, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Sonteklif tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Sonteklif tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  n) Kullanıcı, Sonteklif'in, kredi kartı bilgilerini şifrelenmiş şekilde Kullanıcı'nın kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Sonteklif'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

  a) Alıcı, 'Hemen Al' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

  b) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmet'ini kullanarak, Sonteklif tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

  c) Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 1(bir) iş günü içinde Ürün'ü teslim alıp Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Sonteklif'e işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Sonteklif'e işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair Sonteklif'e bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  d) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Sonteklif'in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Sonteklif'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Sonteklif'ten, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  f) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1.1 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Sonteklif'e bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Sonteklif'in Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  g) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Sonteklif'in kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  h) Alıcı, Sonteklif'in ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Sonteklif'in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ı) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Sonteklif'in, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i) Alıcı, Mobil Ödeme sistemi ile yaptığı ödemelerde alışverişin iptali ya da Ürün'ün iadesi durumunda, alışveriş tutarının üzerine eklenen mobil operatör komisyon bedelinin tarafına iade edilmeyeceğini ve ilgili ödeme mobil operatör tarafından Sonteklif'e iletilmeden ödemenin tarafına iade edilmeyeceğini, iadenin Hesaba Havale/EFT yoluyla gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  j) Alıcı, yaptığı bir ödeme sonrası ödemeye ilişkin Sonteklif'in güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Sonteklif'ten her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  k) Alıcı, alışverişinin iptali veya Ürün'ün iadesi sonrası, yaptığı ödemenin havuz hesaptan çıkarak tarafına iadesinin teknik sorunlar ve/veya banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

  a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını, ürünlerin kişilik, telif ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  b) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Hemen Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) da satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 'Hemen Al' seçeneği ile Ürünler'de, Satıcı, Alıcı'nın Ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürün'ü öncelikli olarak almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  c) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  d) Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Soteklif'in Ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

  e) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürün'ün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  f) Satıcı, Alıcı'nın Ürün'ü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Sonteklif'e işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürün'ü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Sonteklif'e işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  g) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  h)Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Sonteklif'e bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Sonteklif'in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ı) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Sonteklif'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Sonteklif’in herhangi bir zarara uğraması durumunda, Sonteklif’in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Sonteklif’in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  j) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sonteklif aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

  k) Satıcı, Sonteklif'in, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  l) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Sonteklif'in kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  m) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Sonteklif'in her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  n) Satıcı, satışını yaptığı Ürün'e ait; alışverişin gerçekleştiği tarihte alıcının belirtilen toplam ödeme tutarında düzenlenmiş fatura veya kasa fişi, alıcı imzalı mal teslim belgesi veya alıcı imzalı hizmet sözleşmesi gibi ürüne/hizmete ve teslimata/ifaya ilişkin belgeleri 1 yıl süreyle saklayacağını, istenmesi durumunda 2 gün içerisinde Sonteklif'e teslim edeceğini, teslimatı gerçekleştirmemesi veya zamanında gerçekleştirmemesi durumunda Sonteklif'in uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  o) Satıcı, Sonteklif'te ilk defa satış yaptıktan sonra ve/veya satışa başladıktan itibaren Sonteklif'in belirleyeceği bir süre boyunca, Kullanıcı güvenliği amacıyla, Sonteklif'in satışlara ilişkin takip ve kontroller yapabileceğini, bu takip ve kontrollerin herhangi bir nedenle zaman alması veya yapılamaması durumunda, Satıcı'ya yapılacak para transferinde gecikme yaşanabileceğini, bu gecikme nedeniyle Sonteklif'ten herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ö) Satıcı, Alıcı'nın yaptığı bir ödeme sonrası ödemeye ilişkin Sonteklif'in güvenlik kontrolleri gerçekleştirebileceğini, bu kontroller sonrası işlemi güvenli bulmayarak siparişi onaylamayabileceğini ve ödemeyi iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda onaylanmayan sipariş için Sonteklif'ten her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  p) Satıcı, gerçekleştirdiği bir satışın bedelinin tarafına aktarılmasından sonra Alıcı'nın herhangi bir nedenle Ürün'ü iade etmek etmesi durumda, Ürün bedelinin iadesini kendi yöntemleriyle gerçekleştirmeyeceğini, iade konusunda Sonteklif'e bildirimde bulunacağını ve bedelin iadesini Sonteklif'in gerçekleştirerek ilgili bedeli kendisine yapılacak bir sonraki ödemeden keseceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.2. Sonteklif’in Hak ve Yükümlülükleri

  a) Sonteklif, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Sonteklif, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Sonteklif’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Sonteklif tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Sonteklif tarafından yapılabilir. Sonteklif tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

  b) Sonteklif, Site üzerinden, Sonteklif’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Sonteklif tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Sonteklif’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  c) Sonteklif, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

  d) Sonteklif, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

  e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünler'i satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Sonteklif tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

  f) Sonteklif, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Sonteklif tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Sonteklif, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

  g) Kullanıcı'lar ve Sonteklif hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

  h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

  ı) Sonteklif herhangi program, otomatik yazılım, manuel program kullanarak veya manuel bir şekilde yapılan her türlü kötü niyetli işlemi (kullanımı) tespit etmesi halinde, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaktır.
 6. Yasaklı Ürünler

  a) Sonteklif tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in satışa arzı Sonteklif tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Site'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu sözleşmenin EK-3 Yasaklı Ürünler bölümünde belirtilmektedir.

  b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Sonteklif tarafından tespit edilmesi halinde, Sonteklif, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu Ürünler'e ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

  c) Sonteklif, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Sonteklif ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Sonteklif’i hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Sonteklif’in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Hizmetler

  Sonteklif tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

  7.1. Güvenli Alışveriş Sistemi

  a) Sonteklif, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi bölümünde yer almaktadır.

  b) Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Sonteklif’e ait değildir.

  7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemi için Fiyat Tekliflerinin Verilmesi

  a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Ürünler'in, günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğunca görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

  b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürün'ün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

  7.3. Ek Hizmetler

  Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak Sonteklif tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, Sonteklif tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Vitrin Servisi ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.
 8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

  a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Sonteklif Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

  b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Sonteklif, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

  c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Sonteklif’in konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Sonteklif’in Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar gerekli görüldüğünde Sonteklif tarafından kısmen veya tamamiyle silinebilir.

  e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Sonteklif’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  f) Kullanıcı'lar, Sonteklif tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Sonteklif tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 9. Ücretlendirme

  Sonteklif, satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin ilgili sayfalarında ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 10. Gizlilik Politikası

  Sonteklif, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-2 Gizlilik Hakları bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Sonteklif, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hakları'nda aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 11. Diğer Hükümler

  11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

  a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Sonteklif’in telif haklarına tabi çalışmalar) Sonteklif’e ait olarak ve/veya Sonteklif tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Sonteklif Hizmet'lerini, Sonteklif bilgilerini ve Sonteklif’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Sonteklif’in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sonteklif’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

  b) Sonteklif’in, Sonteklif Hizmet'leri, Sonteklif bilgileri, Sonteklif telif haklarına tabi çalışmalar, Sonteklif ticari markaları, Sonteklif ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  c) Kullanıcılar, Sonteklif'in Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

  11.2. Sözleşme Değişiklikleri

  Sonteklif, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  11.3. Mücbir Sebepler

  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Sonteklif, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sonteklif için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sonteklif’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde K.K.T.C. Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, K.K.T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  11.5. Sözleşmenin Feshi

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

  Sonteklif, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Sonteklif’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Sonteklif tarafından tespit edilmesi,
  b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
  e) Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarını, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmamaları.
 12. Güvenli Alışveriş Sistemi

  1. Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazaryeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Ürün'ün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.

  2. Sonteklif yönetimi, alım-satım sürecindeki Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Satıcı'yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.

  3. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; Sonteklif ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Sonteklif, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Sonteklif tarafından yönetilmektedir. Alım-satım sürecine taraf olmayan Sonteklif, Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Sonteklif'e ait değildir.

  4. Alıcı'lar, Satıcı'lar ile mutabık kaldıkları Ürün bedellerini, Sonteklif yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırmakta, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Ürün bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Ürün bedelleri ve Alıcı'ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı'lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Sonteklif Hizmet komisyonu olarak, Sonteklif hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

  Güvenli Alışveriş Sisteminin Çalışma Esasları

  1. Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, Ürün'ün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.

  2. Alıcı, Ürün bedelini, Sonteklif tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap'a transfer eder. Site haberleşme sistemi içinde, Ürün bedelinin Güvenli Hesap'a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

  3. Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile mutabık kaldığı Ürün'ü, Alıcı'ya teslimini sağlar. Gönderilen Ürün'ü teslim alan Alıcı, Ürün'ün mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa, Ürün'ü Satıcı ile mutabık kaldığı şartlar yönünden kabul eder ve Ürün bedelinin Satıcı'nın banka hesabına transferi konusunda, Site üzerinden, Sonteklif'e talimat/onay verir.

  4. Sonteklif, Alıcı'nın talimatına uygun olarak, Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transfer edilmesi için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, Sonteklif'e ödenecek Hizmet komisyonu da Sonteklif hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

  5. Satıcı, Alıcı ile mutabık kalınan süre içerisinde, Ürün'ü Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa, ya da Alıcı tarafından, gönderilen Ürün'ün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Ürün'ün iadesine ve Satıcı'nın Ürün'ünü geri teslim alması şartına bağlı olarak, Ürün bedeli, Güvenli Hesap'tan Alıcı'ya iade edilir.

  6. Önceden varılan mutabakat çerçevesinde, Alıcı Ürün'ü teslim alır, kabul veya iadesi konusunda 3 (üç) iş günü + 1 (bir) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, Ürün bedeli Sonteklif tarafından, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı'nın hesabına transfer edilir.

  7. Sonteklif, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir mutabakata varana kadar, Ürün bedelini Güvenli Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir.
 13. Gizlilik Hakları

  Sonteklif'te kişisel bilgilerin gizliliğine önem verilmektedir. Gizlilik ile ilgili uygulamalarımızın Kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olması da önemlidir. Bu nedenle kullanıcılarımızın daha kolay inceleyebilmesi amacıyla gizliliğe ilişkin özet bir bilgilendirme sunuyoruz. Daha detaylı bilgi içinse Gizlilik Politikası bölümünü bilginize sunuyoruz.

  1. Kayıtlı eposta adresiniz 3. kişilere satılmayacak/kiralanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Eposta adresiniz site üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili bilgilendirme, iletişim, size özel teklifler ve kampanya bilgilendirmeleri için kullanılacaktır. Özel teklif ve kampanya bilgilendirmelerini almak istememeniz durumunda buraya tıklayarak listeden çıkabilirsiniz.

  2. Üyelik bilgileriniz ve kişisel bilgileriniz, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Sonteklif sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

  3. Kişisel bilgilerinizi, sitede sunulan hizmetlerimizin yürütülebilmesi ya da daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet verecek olan Dahili Hizmet Sağlayıcıları ile veya gerektiğinde herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

  4. Kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun olacak şekilde, işlemlerinizin kolaylaştırılmasına yardımcı olabilmek ve diğer kullanıcıların sizinle iletişime geçebilmesi amacıyla Sonteklif kullanıcıları ile paylaşılabilir.

  5. İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen geçerli talepler doğrultusunda üyelik ve kişisel bilgileriniz, gelen bilgi talebi doğrultusunda paylaşılabilir.

  6. Kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla Sonteklif teknolojik önlemler alacaktır.

  Gizlilik Politikası:

  Kapsam

  İşbu Gizlilik Politikası, www.sonteklif.com sitesi ile ilgili hizmetler sunulurken, kişisel bilgilerinizin nasıl yönetildiğini anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.sonteklif.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) ve aynı zamanda Site'nin alt alan adları (subdomain) için de geçerlidir.

  İşbu Gizlilik Politikasını ve Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle; kişisel bilgilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz.


  Denetim ve İşlem Yapan Taraflar

  Sonteklif Hizmetlerini kullanmakla;

  * Şht. Ecvet Yusuf Cad. Öztek 7 Apt. No:19/3 Yenişehir / Lefkoşa adresinde mukim Mitras Pazarlama Yönetimi Ltd.'nin (kısaca Sonteklif olarak anılacaktır), kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu;

  * Sonteklif'in, Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.


  Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

  Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Sonteklif için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

  Sonteklif'in aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

  * Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

  * Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (satın alma, satış yapma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);

  * Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;

  * Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Sonteklif'e gönderilen mesajlar;

  * Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Sonteklif hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

  * Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Sonteklif'in ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması veya telefonunuza gönderilen tek kullanımlık doğrulama şifresi);

  * Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

  * Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;


  Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

  Sonteklif'in kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Sonteklif'in kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

  * Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

  * Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

  * Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;

  * Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

  * Sonteklif'e ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili sizlere bilgiler vermek;

  * Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

  * Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.


  Pazarlama

  Sonteklif, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kullanıcının açıkça bir rızası olmadığı taktirde; kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır. Sonteklif kişisel bilgilerinizi, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Sonteklif, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde elektronik posta da yer alan talimatları izleyerek bu taleplerinizi Sonteklif'e iletebilirsiniz.


  Kişisel Bilgilerinizin Sonteklif Tarafından Açıklanması

  Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Sonteklif kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

  Bunun yanında, Sonteklif kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

  * Sözleşmeler çerçevesinde Sonteklif'in ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, kullanıcı destek hizmetleri vb.)

  * Diğer Sonteklif Kullanıcıları ile. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir.

  * Sonteklif'in, sizin veya başka Sonteklif kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, adres ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, şikayetleriniz, satın alma, satış ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.

  * Diğer ticari kuruluşlar ile. Sonteklif'i devralmayı veya Sonteklif ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)

  * Sonteklif, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.


  Sonteklif'te Paylaştığınız Kişisel Bilgileriniz

  Kullanıcı kimliğiniz (kullanıcı adı da denir), Site genelinde görüntülenmekte, dolayısıyla herkes tarafından görülebilmekte, ve tüm Sonteklif'teki işlemleriniz ile bağlantılıdır.

  Diğer kullancılar satın aldığınız ürünlerinizi, satışa sunduğunuz ürünlerinizi, dükkanınızı, geri bildirimlerinizi, oylamalarınızı ve ilgili yorumlarınızı görebilir. Bu nedenle, gerçek isminiz ile kullanıcı kimliğinizi ilişkilendirmeniz halinde, gerçek isminizi açıkladığınız kişiler, Sonteklif bünyesindeki işlemlerinizi de tanımlayabilirler.

  Ortak kullanımlı bir bilgisayardan veya internet kafedeki bilgisayardan Siteye giriş yapmanız halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Sonteklif'ten gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Bunu önlemek adına giriş yaptığınız üyeliğinizden Çıkış linkine tıklayarak çıkmanız, bilgisayarda ve tarayıcıda kayıtlı form verileri ve çerezleri temizlemeniz bilgi güvenliğini önemli derecede sağlayacaktır.


  Bilgilerin Sonteklif'te Kullanılması

  Sonteklif, Sitedeki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, Kullanıcılar ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. Sonteklif, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim, kargo bilgileri gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır. Kullanıcıların işlem yapmaları esnasında, birbirlerinin yalnızca ismi, kullanıcı kimliği ve kargo bilgilerine erişebilmektedir. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve diğer Kullanıcıların veri tabanınızdan kendilerini silmelerine ve diğer Kullanıcılardan topladığınız bilgilerin içeriğinin ilgili kullanıcılar tarafından bilinmesine olanak sağlamalısınız.

  Kullanıcılara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz;

  * İstenmeyen ticari iletiler olarak tanımlanmayan ve Sonteklif'te gerçekleşen işlemleri ile ilgili

  * Sonteklif aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmak (örneğin güvenli havuz hesap, kargo ve dolandırıcılık şikayetlerinde bulunmak)

  * Kullanıcının açıkça belirttiği ve tercih etmiş olduğunu diğer amaçlar


  Çerezler/Kurabiye

  Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızıın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.

  Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

  * Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

  * Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

  * Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.

  * Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.

  * Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)


  İstenmeyen Mesajlar, Sahte Elektronik Posta ve Casus Yazılımların Engellenmesi

  Sonteklif sizinle eposta adresiniz ve telefon numaranız üzerinden iletişim kurabilecektir. Sonteklif ve kullanıcılarımız tarafından istenmeyen mesajlar hoş karşılanmamaktadır. Diğer bir Sonteklif kullanıcısını, bu kullanıcı sizden bir ürün satın almış olsa dahi, açık onayı olmaksızın, gönderim listelerinize (elektronik posta, fiziksel posta veya toplu sms vb.) ekleyemeye yetkili değilsiniz. Sonteklif'in iletişim araçlarını kullanarak istenmeyen mesajlar veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin ihlal edecek nitelikte içerikler gönderemezsiniz. Böyle bir duruma maruz kalmanız durumunda, ilgili istenmeyen ve yanıltıcı mesajları Sonteklif'e bildirebilirsiniz. İstenmeyen mesajlar, virüsler, elektronik dolandırıcılık (yemleme) saldırıları ve başkaca kötü niyetli faaliyetler veya kanuna aykırı ve yasaklanan içerikleri kontrol etmek amacıyla mesajları otomatik olarak kontrol etmekte ve manuel olarak filtrelemekteyiz, ancak bu iletişim araçları vasıtasıyla gönderilen mesajları kalıcı olarak saklamamaktayız. Sonteklif sisteminde kayıtlı olmayan ancak Sonteklif aracılığı ile elde ettiğiniz elektronik posta adreslerini kalıcı olarak saklamamakta veya herhangi bir pazarlama amacı ile kullanmamaktayız. Bu elektronik posta adreslerini kiralamamakta veya satmamaktayız.


  Kullanıcı Hesabının Güvenliği

  Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Sonteklif şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Sonteklif'e bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.


  Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinizin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

  Kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgilerin derhal güncelleştirilmesi için Sonteklif destek birimine başvurmalısınız. Sonteklif destek birimine başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Sonteklif Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.


  Güvenlik

  Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

  Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.


  Üçüncü Kişiler

  Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca Sonteklif tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Sonteklif üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.


  Genel

  Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Sitede yayınlandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu nedenle Sitedeki ilgili sayfa ve bölümleri düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, Yardım bölümünde bulunana Bize Ulaşın sayfası üzerinden Destek Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.


  Mitras Pazarlama Yönetimi Ltd.

Yukarı Çık