Sonteklif.comTaberi Tefsiri, 9 Cilt, Şamua Kağıt, Hisar Yayınevi

 
Fiyat : 219,50 TL

Bu ürün tükenmiştir
  • Ürün Özellikleri
Taberi Tefsiri, 9 Cilt, Şamua Kağıt, Hisar Yayınevi özellikleri
  • Durum:
  • Yeni
  • Adet:
  • Tükendi
  • Paket:
  • Var, Açılmamış
  • Satıcı:
  • dehakitabevi

Taberi Tefsiri, 9 Cilt, Şamua Kağıt, Hisar Yayınevi açıklamaları

Kitap : TaberiTefsiri

Yazar : İmam Taberi

Tercüme : KerimAytekin - Hasan Karakaya

Yayınevi : HisarYayınları

Etiket Fiyatı : 330TL

Kağıt - Cilt :1.Hamur sarı şamua kağıt - Bezciltli - 9 cilt takım

Sayfa - Ebat :5.160 sayfa -17.5x24 cm

Yayın Yılı :2012 - Yeni baskı

 

 

Hisar yayınları, İmam Taberi tarafından yazılan TaberiTefsiri adlı 9 cilt tefsir kitabı nı incelemektesiniz. 9 Cilt Taberi Tefsirihakkında yorumları oku yup tefsir setinin konusu, özeti, fiyatı, satış şartlarıhakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

 

Yaratan Rabbininadıyla oku . O, insanı " alak" dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

Eksiksiz tüm övgüler;âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a,salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatındagösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte veashabına olsun. Amin,

 

 

TaberiTefsiri

Aziz Okuyucu,

 

Allahu Teala’nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidayetkaynağı olan kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşaerdirecek ahkam ancak Kur’an dadır. İnsanlık ne kadar inkişaf etse, yineKur’an’a muhtaçtır. Çünkü Kur’an,tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidayet ve bürhan hazinesidir.

Hiçbir kimseKur’an-ın manalarının künhüne vakıf olamaz. Fakat zaman zaman, Kur’anhakikatlerini keşfeden kalpler manevi zevk ve neşe duyarlar.

İşte bu en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakikatkaynağını insanlığa anlatmak ve kitabullaha hizmet etmek isteyenler yüzlercetefsir kitabı te’lif etmişlerdir. Her müfessir, kendi ilmi derecesine göreKur’anın hakiatlerine tercüman olduğundan çeşitli tefsirler vucuda gelmiş, herbiri bir feyz kaynağı olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’in enmükemmel tefsiri yine Kur’an dır. İkinci olarak da Resulu Ekrem Efendimizinhadisleridir. Bu şekilde ayet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarakyapılan tefsirlere rivayet tefsiri denir.

Zamanımızalimlerinden birisi şöyle demiştir: "Bir alim kendi ilmi derece ve istidadınagöre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yıllık ömrü vardır. Ancak birtefsir vardır ki, hadis, ayet ve sahabe sözleriyle yapılmıştır. Bu tefsirinömrü kıyamete kadardır. Bunu neşretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsir TEFSİR-İ TABERİ’dir.

Bu tefsirin yazarıEbu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi, hicri 224 te Taberistan da doğmuş,hicri 310 da Bağdat’ta vefat etmiştir.

İbn-i Cerir , büyük bir alimdir. Tefsirde, Hadiste, Fıkıhta,Edebiyatta, Tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslamalimleri, bunda ittifak etmişlerdir.

İmam Nevevi (r.a) diyor ki: " Tefsir-i Taberinin bir mislidaha tasnif edilmemiştir. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir.”

 

İmam Suyuti ise: "Tefsir-i Taberi, tefsirlerin en celili, enazimidir. Kendi vadisinde sair tefsirlere faiktir. " demiştir.

Hasılı Tefsiri Taberiilmi bir harikadır. Bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivayettefsirlerinden temayuz etmiştir.

İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arzetmek için,daha önce Kur’an meali ve muhtelif ilmi kitaplar hazırlamış olan ilmine veirfanına güvendiği hir ikiside ilahiyatçı ve hukukçu olan Kerim Aytekin veHasan Karakaya Hocaefendilerle yapılan mutabakat üzerine yıllar süren azimlibir çalışma neticesinde 1996 yılında eserin tercümesi Allah’ın inayetiyletamamlanmıştır.

Böyle bir mübarekeseri büyük bir titizlik ve insanüstü gayretle tercüme eden muhteremmütercimlere teşekkür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayıokuyucularımızın affını istirham ediyoruz.

Bize bu eserinneşrini nasip eden cenabı hakka sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in’amının devamını niyaz ediyoruz.

 

Mevlüt KARACA

 

 

TEFSİRİNTERCÜMESİ

 

 

Taberi, izah edildiği gibi derin ilmi geniş tedkikleriyledikkatleri üzerinde toplamış bir alimdir. Yine izah edildiği gibi çok sayıdaeseri vardır. Ancak bunlardan Tefsiri ve Tarihi en çok şöhret bulanlarıdır. Busebeple ona "Tefsircilerin ve tarihçilerin babası” ünvanı verilmiştir. Bizburada, onun bu büyük eseri hakkında kısaca bilgi verecek ve onu nasıl tercümeetmeye çalıştığımızı belirteceğiz.

Bilindiği gibiTefsirin adı "Camiül Beyan Fi tefsiril Kur’an”dır. " Taberi Tefsiri ” diye şöhretbulmuştur. Bu tefsir uzun süre ortalarda görülmemiş hatta bir ara kaybolduğusanılmıştır fakat sonra bulunarak baskısı yapımlaş ve okuyucuların istifadesinesunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla mühim baskılarından biri 1954 yılında,ayetler numaralandırmak sureteyle, "Mustafa el- Babi el-Hualebi” ortaklığıtarafından Mısırda 30 Cüz olarak yapılan baskısıdır. Mısırlı alimlerden ikikardeş olan Ahmed Muhammed Şakir ile Mahmut Muhammed Yekir tarafından tahkikedilip bir haşiye ilavesiyle tahriçli olarak basılmaya başlanmış fakat henüztamamlanmamıştır.

Elimizde bulunan vetercümeye esas aldığımız nüsha ise "Darulfikr (Beyrut) tarafından 1978tarihinde basılmış 10 Ciltlik nüshadır.

Taberinin Tefsiri, bir rivayet tefsiridir. Taberi butefsirinde ayetlerin izahını, önce hadis-i şeriflere sonra sahabe, tabiin vekendisinden önce gelen alimlerin rivayetlerine dayanarak yapar. Hadis ve sahabekavlinin bulunmadığı yerlerde, geçmiş alimlerin izah tarzlarını ve görüşlerininanlatır. Bu deliller de bulunmazsa Arap dili bilgisine dayanarak ayetleriaçıklamaya çalışır. Ayrıca kendi görüşünün ve tercihini de beyan eder.

Tefsirinde İsrailiyata da rastlanmaktadır. Ancak Taberi,ayetlerin izahında geçen bu çeşitli hikayeleri anlatıp geçmekte, onlar üzerindefazlaca durup yorum ve tercih yapmamaktadır. O, tercihlerini ilmi konularda,çoğunlukla kıraat ve ahkam haberleri üzerinde yapmaktadır. Olayları ve olaylarüzerindeki çeşitli görüş ve rivayetleri de zikretmekte fakat sonunda o konudakikıssanın öyle veya böyle olmasının bizim için önemli olmadığını söyleyereksonuca varmaktadır. Mesela, Hz. Ademe, cennette meyvesini yemesi yasak edilenağacın ne olduğu hususundaki rivayetleri anlatıp "bunun, buğday, incir veyaüzüm olduğunu söyleyenler vardır. Fakat Allah Teala gerek Kur’anda gereksesahih olan sünnette bu ağacı bize bildirmemiştir. O halde o ağacın ne olduğununbilinmesinde ve ağacın tayinine çalışılmasında bizim için bir fayda yoktur.”diyerek görüşünü beyan etmektedir. Tefsirin ana hatlarıyla özellikleribunlardır.

Taberi tefsirinin tercümesine karar vermeden önce nasıl birçalışma yapacağımızı etraflıca düşündük. Taberi metninin aynen tercümesinin çokuzun olacağı ve yer yer yapılan rivayetlerin, anlatılan kıssaların da okuyucuyabir şey kazandırmayacağı kanaatına vardık. Bu sebeple Taberinin metniniözetlemeye ve zübdesini yapmaya karar verdik. Ancak Bakara suresinin hemenhemen tamamını tercüme ettik ki okuyucu daha başlangıçta tefsirin özelliklerinianlasın. Tefsirin zübdesinin yaparken İsrailiyata kaçan rivayetleri almaktankaçınmaya çalıştık.

Taberinin zikrettiği hadislerden, sahih hadis kitaplarındamevcut olanları, kaynaklarını göstererek tahric ettik. Ancak Kütüb-i Tis’adakaynağını bulamadığımız metinleri almamaya çalıştık. Fakat ayetin izahıbakımından alınmasının gerekli gördüğümüz hadisleri, Taberinin rivayeti olarakaynen tercüme edip aldık.

 

Çeşitli görüşlerinbeyan edildiği izahlarda, görüşleri özetledikten sonra Taberinin tercih ettiğigörüşü de mümkün mertebe belirtmeye çalıştık. Bu arada tekrar mahiyetindekiizahları almadık. Ayrıca itikadi yönden Cebiryecilik ifade eden yorumlarınalmaktan kaçınmaya çalıştık.

Taberinin zikretmediği fakat konu ile ilgili olan diğer ayetve hadisleri de yer yer tahric ederek aldık.

Ayrıca surelerinbaşına, o surelerdeki ahkamın ve kıssaların ve surenin beyan ettiği diğerhususların özeti mahiyetinde, sureyi tanıtıcak bir giriş koyduk.

 

Böylece "TaberiTefsirinin zübdesi” diyebileceğimiz bir metin çıktı ortaya. Okuyucuya faydalıolabildiksa ne mutlu bize.

Bu vesile ile büyüktefsir üstadı İbn-i Cerir et-Taberiye rahmet diliyor, çalışmalarımız esnasındaelimizde olmayarak yaptığımız hatalardan dolayı Cenab-ı

 

Hak’tan affımızı niyaz ediyoruz.

 

Hasan KARAKAY

Kerim AYTEKİN

 

 

 

ÖNSÖZ

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

Bu kitap Hicri 306yılında Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi tarafından hazırlanmıştır.

"Hikmetlerinin emsalsizliği akılları mağlup eden,delillerinin inceliği düşünceleri yenen, sanatındaki dehşet ve harikasıinkarcılarına mazeret bırakmayan ve delillerinin dilleri kainatın kulaklarına"Allahtan başka hiçbir ilah yoktur.” diye haykıran Allaha hamdolsun. O Allah kionun, kendisine denk olabilecek ne bir dengi ne kendisine benzeyecek birbenzeri ne de yardımcı olacak bir ortağı vardır. Onun ne çocuğu ne de babasıvardır. Onun ne eşi ne de emsali vardır. O, kahredici gücü karşısındazorbaların boyun eğdiği bir Cebbardır. O, izzet ve şerefi karşısında haşmetliKralların zelil düştüğü, heybeti karşısında bütün heybet ne itaatta teslimolduğu bir azizdir. İşte Aziz ve Celil olan Allah, bu hususta şöylebuyurmuştur: "Göklerde ve yerde olanlar, ister istemez Allaha boyun eğerler.” OAllah öyle bir Allahtır ki, her varlık onun birliğine davet eder. Her hissedenşey, onun varlığını gösterir. Çünkü o, mevcudata ve hissedilen şeyleresanatının damgasını vurmuştur. O damga da eşyada görülen eksilme, artma, acizlik,ihtiyaçlı olma, afetlerin meydana gelmesi ve kesin delil olmaları için gerekenhadiselerin birbirlerini takibetmesi gibi nişanelerdir. O Allah ki, kainattakivarlığını ve birliğini gösteren delilerine bir ilave olarak ve kalbleriaydınlatan hüccetlerine bir destek olmak üzere Peygamberler göndermiştir.Peygamberlerini, kulları nezdinde doğruluğu açık olan, akıllarda delili bulunanhükümlerle davetçiler olarak gönderdi ki "Peygamberler geldikten sonrainsanların Allaha karşı ileri sürecekleri herhangi bir mazaretleri almasın.”Ayrıca akıl ve ilim sahibi insanlar düşünüp öğüt alsınlar.

Alah TealaPeygamberlerini yardımlarıyla destekledi. Onları, doğruluklarının ortaya koyandelillerle, diğer yaratıklarından ayırdı, evet onları, kesin delilerle ve kullarıaciz bırakan ayet ve mucizelerle destekledi ki, onlar hakkında herhangi birkimse "Bu Peygamber de sizin gibi beşerden başka bir şey değildir.Yediklerinizden yer, içtiklerinizden içer. Yemin olsun ki eğer sizin gibi birbeşere itaat ederseniz, o takdirde siz, muhakkak ki hüsrana uğrayanlardanolursunuz.” demesin. Allah Teala, Peygamberlerden her birine özel meziyetlervererek ve bir kısım ikramlarda bulunarak onları çeşitli rütbelerde ve farklıderecelerde yarattı. Nitekim, bunlar hakkında şöyle buyurmuştur: "İşte buPeygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. " Evet, Peygamberlereverilen dereceler, birbirinden üsten ve farklı derecelerdir. Mesela, AllahTeala, Peygamberlerinden bazılarına, bizzat kendisiyle konuşma ikramındabulunmuş, bazılarını Cebrail ile desteklenmiş ona ölüleri diriltme, sakatları,körleri iyileştirme özelliğinin vermiştir. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’i de en bol kısmına bahşetmiş, Peygamberlik derecelerinden en büyüğünütahsis etmiş, onu, sahabileri ve kendisine iman edenleri en çok sayıda olan birPeygamber kılmıştır. Evet, Allah Teala, Hz. Muhammed’i mükemmel bir davetle veumumi bir Peygamberlikle göndermiş, onu bizzat himayesine almış ve onu, herinatçı zorbadan ve isyankar Şeytandan, bizzat kendisi korumuştur. Böylece buPeygamberiyle dini ortaya çıkarmış, karanlık yolları aydınlatmış, hakkın nişaneve işaretlerini gereken yerlere dikmiş, şirkin meş’ale ve fenerlerini söndürmüşve onunla batılın başını ezmiş sapıklığı, şeytanın tuzaklarını, putlara veheykellere tapmayı ortandan kaldırmıştır.

Allah Teala,Peygamberini öyle bir delille (Kur’anla) desteklemiştir ki bu delil, kıyametekadar baki, zamanın değişmesiyle değişmeyen, her süre geçtikçe aydınığı daha daartan bir delildir. Evet, Allah Teala, diğer Peygamberlerden bazıları zorbalar tarafından mağlup edilmiş,bazıları isyankar ümmetleri tarafından zelil düşürülmüş, böylece kendilerigittikten sonra izleri silinmiş ve adları anılmaz olmuştur. Diğer bir kısımPeygamberler de, sadece bir kavme veya bir topluğu yahut zamanında yaşayaninsanlara peygamber olarak gönderilmiştir Halbuki bizim Peygamberimizi bütünvarlıklara Peygamber olarak göndermiştir ve kendisinden sonra bir dahaPeygamber gelmeyecektir. Bize böyle bir Peygamberi tasdik etme ikramındabulunan, bizi ona uyma şerefine eriştiren ve bu Peygambere ve getirdiklerineiman etmeyi bize nasibeden Allah’a hamdolsun. Ey Allah’ım, sen o Peygambere engüzel salatınla salat ve en üstün selamınla selam ve en mükemmel tahiyyatınlatahiyyat eyle!

 

Yukarı Çık